Evangeliekirken
Dagens Bibelvers
Program
Vedtekter


V E D T E K T E R   FOR   EVANGELIEKIRKEN
-------------------------------------------------
Bjørnsonsgt. 38   5819 ‑ BERGEN

--------------------------------------

 

§ 1      

Menighetens navn og adresse er EVANGELIEKIRKEN Bjørnsonsgt. 38 5819 ‑ BERGEN.

 

 

§ 2      

Menigheten bygger på Bibelen, som er Guds ord, som det eneste grunnlag for tro, liv og lære.

 

 

§ 3      

Menigheten er kvinner og menn som ved troen på Gud, sønnen Jesus Kristus og Den Hellige Ånd er blitt nye skapninger og vil leve et hellig liv i samsvar Guds ord.

Alle som bekjenner sin personlige tro på Jesus Kristus som frelser og er døpt (troendes dåp ved neddykking) kan bli medlemmer i menigheten, men har ikke stemmerett før fylte 16 år.

 

For å stå som medlem i menigheten må man være utmeldt av andre menigheter, også Statskirken.

For personer som etter lengre tids veiledning og hjelp ikke lenger viser vilje til å  innrette seg etter Guds ord opphører medlemskapet.

 

 

§ 4      

Menighetens oppgave er å forkynne evangeliet til frelse for alle mennesker, være et åndelig fellesskap til oppbyggelse og omsorg, virke til enhet blant alle Guds barn og i alt la troen være virksom i kjærlighet.

 

 

§ 5-1   
Menigheten har denne organisasjonsform:

Menigheten ledes av et eldsteråd bestående av hovedpastor og eldste/medpastor. Eldsterådet har regelmessige møter hver måned. Hovedpastor er ansvarlig for innkalling og forberedelse.

 

Menighetens hovedpastor er hyrden og lederen for menigheten.     

I tillegg skal menigheten ha minst 3 eldste/medpastorer som sammen med hovedpastor utgjør det åndelige lederskap for menigheten. Under bønn og innvielse kaller eldste/medpastor ny hovedpastor uten fast funksjonstid. Dette legges frem for menigheten som gir ham sin tillit med minst 2/3 flertall.
 

Eldste/medpastor kalles av hovedpastor for 3 år av gangen.
Menighetens ledelse velger ut medarbeidere til ulike oppgaver og tjenester. Disse presenteres for menigheten og har funksjonstid på 2 år av gangen, men kan fungere for ny periode.
Hvis eldste og tjenere av ulike grunner ønsker å løse seg fra sin tjeneste skal dette drøftes med hovedpastor.
Både eldste og medarbeidere kan fungere for ny periode.

 
Eldsterådet er ansvarlig for den åndelige og den praktiske siden av menighetens arbeid. Den åndelige siden omfatter ansvaret for at alle aktivitene i menighetens arbeid er i samsvar med målet for menighetens arbeid jmfr. § 4, og er med på å fremme Guds rikes sak.


 

§ 5-2   

Den praktiske siden omfatter arbeidet med å forvalte menighetens midler og eiendommer. Menigheten skal ha kasserer, revisor og andre funksjoner som er naturlig til enhver tid.

 

Disse velges på menighetsmøtet for 2 år av gangen.

 

I løpet av 1.kvartal hvert år avholdes årsmøte hvor det legges frem en årsrapport og revidert regnskap for det foregående år.


Det avholdes to menighetsmøter i året og ytterligere etter behov eller hvis 1/3 av menighetens medlemmer ønsker det.
Det avholdes i tillegg regelmessige ledersamlinger gjennom året.

 

Viktige saker som gjelder menighetens arbeid eller midler og eiendommer blir avgjort av menighetsmøtet. Saker som kommer opp på menighetsmøter skal taes opp på neste eldstemøte og drøftes for videre behandling.

 

For alle menighetsmøter og eldstemøter velges sekretær som lager skriftlig referat for forhandlinger og vedtak.

 

 

§ 6      

Menighetens eldsteråd utgjør i vanlig forstand menighetens styre og binder denne med sine underskrifter.

 

Hovedpastor og to medlemmer av eldsterådet har signaturrett. Eldsterådet kan gi fullmakt til andre i menigheten å tegne for denne i spesielle saker som bank, post m.m.

 

Menighetsbygget Bjørnsonsgt. 38 eies av Evangeliekirken.

 

 

§ 7

Alle saker i menighetsmøter og eldstemøter blir avgjort ved

stemmeflertall. Saker av vital betydning kan kreves avgjort

ved 2/3 flertall. Hvert medlem har en stemme. Blir det samme

antall stemmer blir saken utsatt til neste møte.

Alle valg skal være skriftlige. Andre saker avgjøres

ved håndsopprekning, men spesielle saker kan også avgjøres

skriftlig.

 

 

§ 8      

Menigheten skal ha et eget kartotek over menighetens medlemmer. Hver som vil stå som medlem i menigheten vil bli ønsket velkommen og få utdelt sitt medlemskort. Menigheten skal være en registrert fri evangelisk menighet.

 

 

§ 9      

Vedtektsendinger kan kun gjøres av menigheten på menighetsmøte.

 

 

§ 10    

Dersom ekstraordinære forhold tilsier det, kan menigheten oppløses.  Det krever 2/3 flertall for en slik avgjørelse, som må besluttes på to menighetsmøter,  hvorav et er det ordinære årsmøtet. Det skal være minimum 30 dager mellom disse to møter. Ved oppløsning av menigheten skal menighetens netto verdier tilfalle evangelisk arbeid som drives i tråd med Evangeliekirkens visjon og målsetting. En nærmere angivelse av disponeringen av midlene bestemmes av menighetens lederskap.

 

           
Vedtektene ble vedtatt av menighetsmøtet 15/6-1988.

Revisjon av § 1 ble vedtatt av menighetsmøtet 8/5-1996 offisielt markert 27/10-1996.
Siste revisjon av vedtektene ble vedtatt av menighetsmøte/årsmøte 25/03-2009.


Evangeliekirken | Bjørnsonsgt. 38 | Postboks 15 Kronstad | 5819 BERGEN
Telefon 55 29 01 15 | Telefax 55 29 32 41 | Organisasjonsnr. 971 490 853
Admin | Designeren
Til Fremsiden